Regulamin Sklepu

I Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego, działającej pod adresem internetowym: www.anielskamadrosc.pl
  jest Alakai sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zimnej 1 (65-707 Zielona Góra) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem pod nr KRS 0000888135, REGON 388363408, NIP 9292059535 zwana dalej Sprzedającym.
 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.anielskamadrosc.pl (zwanym dalej Sklepem).
 • Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.anielskamadrosc.pl, za pośrednictwem sieci Internet.
 • Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i firmom (zwanym dalej Kupującymi).
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej waluciei są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

II Zamówienia

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 • Zamówienia są przyjmowane drogą internetową przez stronę www.anielskamadrosc.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

III Formy płatności

 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  – za pomocą płatności on-line : należność pobierana jest w chwili składania zamówienia poprzez serwis PayNow;
  – przelewem bankowym na konto Sklepu;
 • Kupujący ma prawo korzystać z kodów promocyjnych i kodów rabatowych wystawianych zarówno przez Sklep,
  jak i przez pośredników i podmioty trzecie. Każdorazowe użycie kodu promocyjnego musi być zgodne z regulaminem użycia kodu oraz musi zostać potwierdzone przez Sklep.

IV Dostawa zakupionego towaru

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych płatnościami on-line albo przelewem – w chwili autoryzacji płatności lub karty, bądź wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
 • Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili udostępnienia zamówionych towarów kupującemu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Artykuły wirtualne udostępniane są automatycznie przez system, lub niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu.
 • W przypadku zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej na życzenie kupującego wystawiana jest faktura w tym samym dniu, w którym nastąpił zakup. Aby otrzymać fakturę klient musi to zgłosić mailem na adres: alakaispzoo@gmail.com w tym samym dniu, w którym nastąpił zakup.
 • Kupujący, po udostępnieniu towaru w Sklepie, ma do niego dostęp przez 365 dni od momentu zakupu przez stronę: www.anielskamadrosc.pl w swoim panelu klienta.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy na korzystanie z usługi zawartej na odległość przez sieć internetową i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienia od umowy Kupujący może dokonać poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: alakaispzoo@gmail.com zgłaszając chęć dokonania odstąpienia od umowy.

3. Pieniądze za zareklamowany towar są zwracane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek, z którego dokonano zapłaty, w ciągu 7 dni roboczych.  Tym samym Sprzedawca cofa dostęp do zareklamowanego produktu w panelu Klienta. Jeśli odstąpienie od umowy dotyczy produktu pobranego na komputer lub urządzenie mobilne Klienta, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia rzeczonego produktu ze wszystkich swoich urządzeń oraz nie przechowywania go na żadnym serwerze / serwisie ani w żadnej chmurze danych.

VI Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub  na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: alakaispzoo@gmail.com.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar i jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu oraz numer zamówienia wygenerowany przez Sklep. W przypadku artykułów wirtualnych: plików pdf, mp3 i mp4 wystarczy dołączyć numer zamówienia i dowód zakupu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia, nie później niż 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: alakaispzoo@gmail.com.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VIII Ochrona danych osobowych

 • Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 • Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

IX Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw  Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Sklepie poza użytkowaniem osobistym.

3. Kupujący użytkuje zakupione materiały we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieumiejętnego wykorzystywania materiałów przez Kupującego. W szczególności nie poleca się odsłuchiwania medytacji osobom chorym na epilepsję lub z zaburzeniami psychicznymi, ani w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.anielskamadrosc.pl/regulamin).

4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart
Scroll to Top